#ممد

ویدیو کال گرفته باهام . همون اول گفت خجالت نمیکشی قرمز پوشیدی ؟ . خودش یه لبای لی رنگ روشن پوشیده بود . هی با موهام ور میرفتم گفت یه ذره مو داری ببین میتونی اونارم بکنی . خندیدم گفتم دیروز موهامو صاف کردم خیلی خوشم میاد هب میپیچم دور دستم بعد گوشیو گرفتم عقب تر ک موهامو ببینه خندید . گفتم خب دیگه خوشال شدم قیافتو دیدم زهلسیز پی ام میدم خدافز .

بعد پیام دادم میگم تقریبا ۲ ماهه ندیدمت چطوری روت میشه بهم پیام بدی . گفت بخدا درگیرم فلان منم دنبالشو نگرفتم. 

عکس کتابامو فرستادم و گفتم دارم درس میخونم . اونم گفت افرین خوب بخونی خیلی مواطب خودت باش و خدافزی کردیم ‌.

آی ممد آی ممد دلمان برایت تنگ شده نامرد :/ 


منبع این نوشته : منبع
گفتم